Algemene voorwaarden

Hieronder vind u de algemene voorwaarden van Penners Advocatuur

 1. Penners Advocatuur is de eenmanszaak van advocaat Mr. M.M.J.P. Penners en is gevestigd te 6131 AS Sittard aan het Stationsplein 1 (Unit 3G). Het postadres van dit kantoor is Postbus 155, 6130 AD Sittard.
 2. De cliënt is de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een opdracht geeft aan Penners Advocatuur tot het verrichten van een juridische dienst.
 3. Zodra Penners Advocatuur de opdracht van de cliënt tot het verrichten van en juridische dienst heeft aanvaard is er sprake van een overeenkomst. (de werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten). De aanvaarding van de opdracht wordt door Penners Advocatuur schriftelijk, danwel per e-mail, aan de cliënt bevestigd.
 4. De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die door Penners Advocatuur en de cliënt wordt gesloten, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk wordt afgezien.
 5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten die door de cliënt aan Penners Advocatuur worden verstrekt.
 6. Penners Advocatuur draaft er zorg voor dat de gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen Penners Advocatuur en de cliënt. De cliënt accepteert dat de Penners Advocatuur deze gedrags- en beroepsregels dient te respecteren, alsmede gaat de cliënt akkoord met de gevolgen die hieraan zijn verbonden.
 7. De uitvoering van de overeenkomst door Penners Advocatuur geschiedt louter ten behoeve van de cliënt.
 8. Voor zover Penners Advocatuur het voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht dat derden werkzaamheden ten behoeve van (delen) van deze overeenkomst verrichten is Penners Advocatuur hiertoe gerechtigd. Penners advocatuur kan zich tevens voor de delen van de uitvoering van de overeenkomst laten vervangen door derden. Penners Advocatuur zal in het voorkomende geval de cliënt hier wel van in kennis stellen.
 9. Penners Advocatuur spant zich in om het gewenste resultaat zo veel mogelijk te bereiken voor de cliënt, maar kan niet garanderen dat dit gewenste resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt. Er is in deze sprake van een inspanningsverbintenis voor Penners Advocatuur en geen resultaatsverbintenis.
 10. Indien Penners Advocatuur de cliënt verzoekt om toezending van documenten, stukken en gegevens draagt de cliënt er zorg voor dat deze stukken tijdig aan Penners Advocatuur worden verstrekt. Indien en voor zover de cliënt de gegevens niet, althans niet tijdig, verstrekt heeft Penners Advocatuur het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, althans de uit de vertraging voortkomende extra kosten bij de cliënt in rekening te brengen.
 11. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is cliënt het honorarium, te vermeerderen met omzetbelasting aan Penners Advocatuur verschuldigd.
 12. Penners Advocatuur brengt het honorarium in rekening naar rato van het aantal door Penners Advocatuur gewerkte uren in een dossier. Het overeengekomen honorarium wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging aan de cliënt.
 13. Het honorarium wordt periodiek, althans na afwikkeling van de zaak, door Penners Advocatuur bij de cliënt in rekening gebracht. De cliënt dient de factuur binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur te hebben betaald op rekeningnummer NL35 RABO 0179 1510 53 ten name van Penners Advocatuur. De betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving op het voornoemde rekeningnummer. Een contante betaling is slechts mogelijk indien Penners Advocatuur hier uitdrukkelijk mee instemt;
 14. Betalingen dienen plaats te vinden zonder verrekening en/of korting. Penners Advocatuur verleent geen uitstel van betaling, tenzij dit uitdrukkelijk met de cliënt wordt overeengekomen.
 15. Een cliënt heeft de mogelijkheid om een betalingsregeling te verzoeken indien de factuur niet in 1 keer kan worden betaald. Dit verzoek dient schriftelijk, althans digitaal, aan Penners Advocatuur te worden toegezonden. Dit verzoek dient door de cliënt voldoende te worden gemotiveerd. De betalingsregeling is pas overeengekomen indien Penners Advocatuur hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 16. Indien en voor zover een betalingsregeling is overeengekomen dient de cliënt de afspraken van deze betalingsregeling strikt na te komen. Door de overschrijding van reeds 1 betalingstermijn vervalt de regeling en is het volledige restantbedrag alsnog in een keer opeisbaar.
 17. Penners Advocatuur is gerechtigd om voorschotbedragen bij de cliënt in rekening te brengen. De omvang van dit voorschot zal telkens door Penners Advocatuur met cliënt worden besproken. Voorschotbetalingen worden op de eindfactuur in mindering gebracht.
 18. Behoudens het honorarium kan Penners Advocatuur ook andere bedragen bij cliënt in rekening brengen, waaronder verschotten,. Verschotten betreffen op onder andere griffierecht, legeskosten en deurwaarderskosten. Proceskostenveroordelingen behoren hier niet toe.
 19. Penners Advocatuur biedt haar diensten ook aan op basis van gesubsidieerde rechtshulp. Indien een cliënt in aanmerking komt voor deze gesubsidieerde rechtshulp zal Penners Advocatuur hiertoe een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien en voor zover de toevoeging wordt verstrekt is de cliënt de door de Raad voor Rechtsbijstand te bepalen eigen bijdrage verschuldigd aan Penners Advocatuur.
 20. Om een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand te kunnen aanvragen dient de cliënt alle noodzakelijke informatie aan Penners Advocatuur te verstrekken. Penners Advocatuur is niet verantwoordelijk indien een toevoeging niet wordt verleend omdat de cliënt de verzochte informatie niet, althans niet tijdig aan Penners Advocatuur heeft aangeleverd.
 21. Kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, leges en proceskosten etc. vallen niet onder de dekking van de toevoeging en zullen derhalve separaat door de cliënt aan Penners Advocatuur voldaan moeten worden.
 22. Indien Penners Advocatuur de betaling van de cliënt niet binnen de termijn van 14 dagen na de factuurdatum heeft ontvangen is de cliënt van rechtswege in verzuim. Penners Advocatuur kan in dat geval, naast het factuurbedrag, ook de wettelijke rente vorderen van cliënt, zulks zonder voorafgaande aanzegging. Daarnaast is de cliënt ook de buitengerechtelijke kosten aan Penners Advocatuur verschuldigd, zulks zonder dat eerst wordt aangezegd.
 23. In het geval van een faillissement of surseance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 24. Indien en voor zover de cliënt in verzuim is geraakt met zijn betalingsverplichtingen aan Penners Advocatuur heeft Penners Advocatuur het recht om zijn werkzaamheden ten behoeve van deze cliënt op te schorten. Voorafgaande aan deze opschorting zal Penners Advocatuur de cliënt hiervan in kennis stellen, alsmede deze cliënt nog een periode van 3 dagen geven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Penners Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt ten gevolgen van deze opschorting lijdt of zal lijden.
 25. Penners Advocatuur heeft het recht om documenten van een cliënt onder zich te houden tot het moment van betaling van een openstaande declaratie, zelfs indien dit stukken betreffen die geen verband houden met de zaak waarop de openstaande declaratie betrekking heeft.
 26. Indien en voor zover een cliënt bezwaren heeft tegen een factuur van Penners Advocatuur, dient de cliënt deze bezwaren binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen bij Penners Advocatuur schriftelijk, danwel digitaal, kenbaar te maken. Na deze termijn vervalt het recht van de cliënt om dit bezwaar te kunnen indienen en te kunnen inroepen.
 27. Penners Advocatuur maakt voor de ontvangst van derdengelden gebruik van de rekening-courant van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Helgers te Maastricht. Penners Advocatuur en de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Helgers hebben hiervoor een overeenkomst gesloten. Penners Advocatuur ziet er op toe dat aan cliënten toebehorende gelden op deze rekening-courant correct en binnen een redelijke termijn aan de cliënt worden betaald.
 28. Betalingen van derdengelden kunnen enkel plaatsvinden middels een overboeking. Contante betalingen zijn niet toegestaan.
 29. Over de te betalen derdengelden wordt geen rente aan de cliënt vergoed.
 30. Penners Advocatuur is niet aansprakelijk voor enige schade, zulks in de meest brede zin des woords, doordat een cliënt onjuist en/of onvolledige gegevens aan Penners Advocatuur heeft verstrekt.
 31. Penners Advocatuur is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voortvloeiende schade voor de cliënt, indien deze opschorting het gevolg is van een verzuim aan de zijde van de cliënt, waaronder het verzuim van de cliënt tot het doen van een tijdige betaling van de declaraties van Penners Advocatuur;
 32. Iedere aansprakelijkheid van Penners Advocatuur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is uitdrukkelijk beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Penners Advocatuur te dezer zake uitgekeerde of uit te keren bedrag van die verzekering;
 33. De in artikel 33 opgenomen beperking van de aansprakelijk van Penners Advocatuur is eveneens van toepassing op werknemers, danwel niet ondergeschikte vertegenwoordigers en/of ingeschakelde hulppersonen van Penners Advocatuur;
 34. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering mocht overgaan, is iedere aansprakelijkheid van Penners Advocatuur beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden van Penners Advocatuur in de desbetreffende zaak is betaald, zulks met een maximum van € 1.000,-;
 35. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden. Cliënt vrijwaart Penners Advocatuur in de meest brede zin des woords tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die door Penners Advocatuur voor de cliënt zijn verricht;
 36. Penners Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen terzake de door derden verrichte werkzaamheden.
 37. Alle aanspraken van cliënt vervallen na een termijn van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment waarop de cliënt, althans de betrokkene, bekend is geraakt of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met het bestaan van een vorderingsrecht of andere rechten en/of bevoegdheden;
 38. Het is cliënt niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Penners Advocatuur door Penners Advocatuur opgestelde processtukken, adviezen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest te (doen) verveelvoudigen, te (doen) openbaren en/of te (doen) exploiteren. Zulks geldt eveneens bij de inschakeling door derden;
 39. Na de beëindiging van de werkzaamheden en de sluiting van het dossier zal het dossier van Penners Advocatuur gedurende een termijn van tenminste 5 jaren in het archief worden bewaard;
 40. Financiële gegevens worden tenminste 7 jaren bewaard;
 41. Na de verstrijking van de termijnen zoals genoemd in artikel 39 en 40 is Penners Advocatuur gerechtigd om het dossier van de cliënt op een vertrouwelijke wijze te vernietigen;
 42. Op iedere opdrachtovereenkomst die door Penners Advocatuur met een cliënt wordt gesloten is het de klachtenregeling van Penners Advocatuur van toepassing. Deze regeling kan op verzoek van de cliënt aan de cliënt worden verstrekt;
 43. Indien en voor zover een klacht niet kan worden opgelost middels de klachtenregeling van Penners Advocatuur zal de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het reglement van de Geschillencommissie is in dat geval van toepassing.
 44. Op alle overeenkomsten tussen Penners Advocatuur en de cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 45. Indien en voor zover een geschil niet kan worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur is uitsluitend de rechtbank Limburg bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.